SERVICES - ARTIHUB

Our Blog post image goes here

MENAXHIMI I MADH
Ofron shërbime me cilesi të menexhimit të aseteve, duke mundësuar klientëve menaxhim nën konceptin efektiv dhe rritur vlerat e kapitalit të cilat zotërojmë. Gjithashtu rekomandojmë përmirësime operacionale në interest ë zotëruesve të pronës.
POLITIKAT E HULUMTIMIT DHE PROCEDURAT
Në “Barleti Hub”, ne inkurajojmë dhe mbështesim stafin akademik të kryeje konsultime dhe veprimtari të jashtëme profesionale, duke shqyrtuar cdo propozim të arsyeshëm dhe  ofruar  ekspertizë. Në filozofinë tonë,  ofrojmë dijet dhe aftësitë profesionale për qeverisjen, industrinë, biznesin dhe komunitetet e gjera profesionale.
PATENTIMI & LICENCIMI
Në hapsirën e kërkimit në UMB  e përdorim pronësinë intelektuale për të rritur kërkimin dhe mbështetur “start up”  innovative. 
KOMERCIALIZIMI
Ndërsa teknologjitë sa vjen përsosen dhe industritë e reja bëhen gjithnjë e më tepër të teknologjisë së lartë, Barleti University, po bëhet gjithmonë e më tepër actor në procesin e invention, inovacionit dhe komercializimit. 
INFORMATAT DHE BURIMET E FINANCIMIT
Hpësirën Barleti, ofron burime informacioni në ndihmesë të komunitetit të studjuesve dhe kërkuesve. Grante dhe asistencë financiare ofrohet në universitetin në ndihmesë të aplikimit të projekteve dhe ideve innovative.
PORTAT E BE DHE SHKEMBIME
Hapesira Barleti me strukturat dhe institucionet studimore e kërkimore vepron si një urë lidhëse për ti ofruar biznesit shërbime për ndërrmarjet e hapësirës së EU , duke u konsideruar si një EU Gateway.