ACTIVITIES - ARTIHUB

Our Blog post image goes here

RRJETEZIMI

Cilat janë Rrjetet e Inovacionit? Ashtu si me shumë përkufizime, termi "rrjete të inovacionit" është përcaktuar në shumë mënyra nga shumë njerëz dhe deri më tani nuk ka mendim unik në atë që rrjetet e inovacionit janë me të vërtetë. Në qëllimin e këtij komponenti ne do të përdorim përkufizimet e mëposhtme.
 Rrjetet e inovacionit janë të gjitha format e organizatës që shërbejnë në shkëmbimin e informacionit, njohurive dhe burimeve ose dhe nga të mësuarit e duhur midis të paktën tre partnerëve ose të ndihmojë për të sjellë risi ose janë të bazuara në besim dhe marrëdhënie të qëndrueshme bashkëpunimi.
 Rrjetet e inovacionit janë:

  • të gjitha format e organizatës që shërbejnë në shkëmbimin e informacionit, njohurive dhe burimeve, dhe
  • nga shkëmbimi midis të paktën tre partnerëve të ndihmojë për të sjellë inovacion,
  •  janë të bazuara në marrëdhënie bashkëpunimi të qëndrueshme dhe konfindencialiteti.

Në rrjetet e inovacionit ...

  • Aktivitetet e inovacionit janë të koordinuara.
  • Ndërmarrjet ligjërisht te pavarura bashkojnë marrëdhëniet e tyre të biznesit sa i përket potencialeve të tyre të inovacionit.
  • krijohen marrëdhënie të qëndrueshme ndërmjet ndërmarrjeve dhe aktorëve të tjerë (institucionet trajnuese dhe kërkimore, lojtarët politikë, etj., për të fituar avantazh konkurrues dhe bashkëpunues)
  • përpjekje te përbashkëta prodhojnë produkte, procese dhe shërbime inovative.

FINANCIMI
Edhe pse flitet rrallë, kapaciteti për të kapur, alokuar, kontrolluar dhe shfrytëzuar burimet financiare është thelbësor për inovacionin. Pa një menaxhim të fortë financiar, inovacioni mund të shkojë drejt vdekjes, mund të mos ndodhë kurrë apo do të ishte me vlerë shumë më te larte sesa duhet.
Inovacioni nuk ka të bëjë vetëm me IDE TE MEDHA por gjithashtu me sigurinë që kompania ka kapacitetin për ta zbatuar atë. Burimet financiare janë vendimtare për këtë. Një studim global i ndërmarrë nga Ernst & Young tregon mungesën e burimeve financiare si një nga pengesat më të mëdha për inovacionin. Mungesa e kohës është një tjetër shqetësim i madh, por me burimet e duhura financiare ju mund të pakësoni ndikimin e këtij problemi, pasi mund të punësohen njerëz.

SISTEMET E CILËSISË
Ofrimi i një zgjidhje unike për çdo klient është duke u bërë më e rëndësishme sesa dhënia e një zgjidhjeje standarde me cilësi praktikisht të përsosur. Në vend të menaxhimit të kostove të mallrave apo shërbimeve, bizneset duhet të menaxhojnë rritjen duke ofruar zgjidhje inovative për klientët. Cilësia e inovacionit bëhet një faktor dallues. Cilësia e inovacionit nënkupton se sa mire çdo biznes është ne gjendje për te ofruar zgjidhje inovative me volume të lartë. Kështu bizneset do të lëvizin nga përmirësimi i cilësisë në përmirësimin e inovacionit.

NDËRKOMBËTARIZIMI
Ndërkombëtarizimi shihet shpesh si një zhvillim i njëanshëm për rritjen e firmave ne nivel ndërkombëtar. Në vend të kësaj, procesi mund të shihet si një proces i vazhdueshëm i ndërkombëtarizimit dhe jo ndërkombëtarizimit në një mjedis të brendshme dhe të jashtme marrëdhënieve ndërkombëtare. Ky proces përfshin vendime strategjike dhe operacionale në lidhje me tregjet, furnizuesit dhe partnerët dhe aktivitetet e zinxhirit të vlerave.